***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

เกษียณวาร สานสายใย ศรีวิชัย ร่วมใจมุทิตา
สารจากครูเกษียณ ฝากถึงลูกดอกรักศรีวิชัยวิทยา

๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินกิจกรรมครูพบนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์
โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมายให้ครูประจําชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
พบนักเรียนในประจําชั้นทุกวัน เพื่อติดตามสอบถามนักเรียนทั้งในด้านการเรียนการสอนออนไลน์
และด้านสุขภาพ เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
สัปดาห์ที่ ๑๕ (วันที่ ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ วันที่ ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook
Google Meat, Flip๒๑,Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินกิจกรรมครูพบนักเรียนในรูปแบบออนไลน์
โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมายให้ครูประจําชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
พบนักเรียนในประจําชั้นทุกวัน เพื่อติดตามสอบถามนักเรียนทั้งในด้านการเรียนการสอนออนไลน์
และด้านสุขภาพ เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ระลอกใหม่
สัปดาห์ที่ ๑๔ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๔) คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook,Google Meet, Flip๒๑,
Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
ดร.ชัชวาลย์ สิ่งหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางบุศรินทร์ อุ่นเรือง
รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปี 2564 (ต่อเนื่อง)
ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมแสดงความยินดีกับนายจํานงค์ ภักดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
ณ โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมแสดงความยินดีกับนายธีระ  วรรณเกตุศิริ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ณ หอประชุมโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ
ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)
เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ ๑ ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง กำหนดจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัย เรื่องกำหนดการชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 46 ชุด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศโรงเรียน จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศแผนฯจัดซื้อหนังสือเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

บันทึกข้อความ ส่ง แผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN)

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม

บันทึกข้อความ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังการสอน

บันทึกข้อความ ส่งแบบ 13 ตัวชี้วัด

บันทึกข้อความ ส่ง วฐ.2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

ดูเพิ่มเติมคลิก