***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

นางเบญญภา พุทธรักษา และนางชญาภา ศรีสวัสดิ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ภายใต้การบริหารของ ดร.ชัชวาลย์ สิ่งหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจําปี ๒๕๖๕ ณ วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม

ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางบุศรินทร์ อุ่นเรือง
และนางสาววรัญดา แสงชมภู รองผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครู
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจําปี ๒๕๖๕
ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารของ ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
นํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารของ ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ได้แก่
การแข่งขันอ่านทํานองเสนาะและการแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ในโครงการ "เทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย"
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารของ ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน
จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ได้แก่ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
และการแข่งขันเขียนเรียงความ ในโครงการ "เทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย"
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน(ครูอัตราจ้าง)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ครูอัตราจ้าง)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและเงินทรัพยากรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่

เรื่อง เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการคัดเลือก

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 46 ชุด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศโรงเรียน จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศแผนฯจัดซื้อหนังสือเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

บันทึกข้อความติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน

บันทึกข้อความรายงานนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโควิด

บันทึกข้อความรายงานพบนักเรียนติดโควิด

แบบ บค-101 แบบบันทึกการปฏิบัติงานภาระงานในหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แบบ บค-102 แบบบันทึการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์

แบบ บค-103 แบบสรุปบันทึกการปฏิบัติงาน

แบบ บค-104 -แบบรายงานการปฏิบัติงานตามคำสั่ง

ดูเพิ่มเติมคลิก

ข่าวการศึกษา

เสมา 2 ลุยปฏิรูปถึงตัวเด็กโดยตรง
06 มิ.ย. 65 | อ่าน 334 ครั้ง
สพฐ.เตรียม 10 เรื่องสำคัญมอบเขตพื้นที่เดินหน้า
06 มิ.ย. 65 | อ่าน 293 ครั้ง
ค.อ.ท.ร้อง กมธ.แก้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ลดอำนาจ คกก.นโยบาย-เพิ่มสัดส่วนผู้แทนครู
06 มิ.ย. 65 | อ่าน 289 ครั้ง
ติวเข้มผู้บริหาร ศธ.เกาะติดนโยบาย “ตรีนุช” ชี้ปัญหาการศึกษารอไม่ได้
25 พ.ค. 65 | อ่าน 1101 ครั้ง
“สุเทพ” เร่งขยับเพิ่มการศึกษาทวิภาคี ตั้งเป้าผลักดันให้ถึง 50% ในอีก 3 ปี
25 พ.ค. 65 | อ่าน 593 ครั้ง
“ตรีนุช เทียนทอง” สั่งห้ามครูลงโทษตัดผมนักเรียน
25 พ.ค. 65 | อ่าน 880 ครั้ง