***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
ณ ห้องเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางเบ็ญญภา พุทธรักษา เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางบุศรินทร์ อุ่นเรือง เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดสอบ Asian Mathematics Olympiad Contest (ASMO) ๒๐๒๐
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัด โครงการ "ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรมสากล"
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบพิเศษ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดซื้อหนังสือเรียน

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จัดซื้อรถตู้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

บันทึกข้อความ ส่งแบบ 13 ตัวชี้วัด

บันทึกข้อความ ส่ง วฐ.2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

บันทึกข้อความขอรับประเมิน ว21

ฟอร์ม PLC โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปีการศึกษา 2563

ฟอร์มสรุปกิจกรรม PLC

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่13-ตัวชี้วัด-ชำนาญการ

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่-13-ตัวชี้วัด-ชำนาญการพิเศษ