***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนและตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ
หลังเวลาเลิกเรียนทุกวัน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนและตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ หลังเวลาเลิกเรียนทุกวัน
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดกิจกรรมสอนเสริมโอเน็ต (O-NET)
เพื่อพัฒนาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
พร้อมด้วยผู้นํายุวกาชาด จัดพิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดยมีนางเบญญภา พุทธรักษา รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
พร้อมด้วยผู้กํากับลูกเสือ จัดพิธีการเข้าประจํากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดยมี ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นประธานในพิธี
ณ ศาลารวมใจ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5 6

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

บันทึกข้อความ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังการสอน

บันทึกข้อความ ส่งแบบ 13 ตัวชี้วัด

บันทึกข้อความ ส่ง วฐ.2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

ดูเพิ่มเติมคลิก