***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook, Google classroom, flip21,Zoom, Meet , Youtube และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook, Google classroom, flip21,Zoom, Meet , Youtube และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรประภา สิทธิกานต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ หัวข้อ "สุจริตธรรมนําชาติไทยให้เป็นสุข" ภายใต้โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน โดยมีครูมาลินี ทับทิมชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้ฝึกซ้อม

๙ มกราคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรประภา สิทธิกานต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การแข่งขันเรียงความ หัวข้อ "ร้อยเรียงภาษา นําพาต้านทุจริต"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๒
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เอกสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5 6

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

บันทึกข้อความ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังการสอน

บันทึกข้อความ ส่งแบบ 13 ตัวชี้วัด

บันทึกข้อความ ส่ง วฐ.2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

ดูเพิ่มเติมคลิก