***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

การจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยทางไกล ครั้งที่ ๕ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
เช่น Line, Facebook,Google Meet, Flip ๒๑, Zoom และ DLTV เป็นต้น
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
สัปดาห์ที่ ๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
เช่น Line, Facebook,Google Meet, Flip๒๑,Zoom และ DLTV) เป็นต้น
เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยทางไกล ครั้งที่ ๔ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
เช่น Line, Facebook, Google Meet, Flip ๒๑, Zoom และ DLTV เป็นต้น

๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินกิจกรรมครูพบนักเรียนในรูปแบบออนไลน์
โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมายให้ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พบนักเรียนในประจำชั้นทุกวัน เพื่อติดตามสอบถามนักเรียนทั้งในด้านการเรียนการสอนออนไลน์
และด้านสุขภาพ เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน

 

ดูทั้งหมด คลิ๊ก

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาทุกคน ที่มีความสนใจ
ร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ "SWC safety life ชีวิตปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19"
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม "Tiktokers วัยใส ใส่ใจโควิด" เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องถ่ายวิดีโอประกอบเพลง
เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
2. กิจกรรม "SWC new normal style" เป็นกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายพร้อมคำบรรยายสั้น ๆ
ภายใต้หัวข้อ "การปรับตัวในยุคโควิด-19"
3. กิจกรรม "New innovation New normal นวัตกรรมใหม่ สู้ภัยโควิด" เป็นกิจกรรมการประกวดออกแบบนวัตกรรมสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

📍เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 13 - 25 กรกฎาคม 2564

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
งานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมเพิ่มเติม ห้องคลังสินค้า ห้องถ่ายเอกสาร
และห้อง "TO BE NUMBER ONE”

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
งานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำการติดตั้งปั๊มบาดาล
และทดลองระบบดูดน้ำ

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
งานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมเพิ่มเติม ห้องคลังสินค้า ห้องถ่ายเอกสาร
และห้อง "TO BE NUMBER ONE”

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ประชุมวางแผนการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคคลในชุมชน ได้รับความรู้ในด้านวิชาการ
ที่เป็นประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
โดยมีนางบุศรินทร์ อุ่นเรือง รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ประชุมร่วมกับนางสาวปูริดา จันแก้ว หัวหน้างานบริการวิชาการแก่ชุมชน
และนางสาววัลยา แซ่จิว กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องสํานักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง กำหนดจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัย เรื่องกำหนดการชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 46 ชุด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศโรงเรียน จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศแผนฯจัดซื้อหนังสือเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

บันทึกข้อความ ส่ง แผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN)

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม

บันทึกข้อความ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังการสอน

บันทึกข้อความ ส่งแบบ 13 ตัวชี้วัด

บันทึกข้อความ ส่ง วฐ.2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

ดูเพิ่มเติมคลิก