***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมกิจกรรมการจัดตั้งโรงทาน มอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากไวรัส COVID-๑๙ สนองพระดําริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
รับการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมงานทําบุญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี พระครูปราการลักฐาภิบาล เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
เข้าร่วมแข่งขันซูโดกุและเอแม็ทรายการ Maxploys Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku Ed-Sport Challenge bolo
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม ๒ กรุงเทพมหานคร

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะพระครูปราการลักษาภิบาล เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว เนื่องในวันทําบุญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี
ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

 
 
 

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

บันทึกข้อความ ส่งแบบ 13 ตัวชี้วัด

บันทึกข้อความ ส่ง วฐ.2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

บันทึกข้อความขอรับประเมิน ว21

ฟอร์ม PLC โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปีการศึกษา 2563

ฟอร์มสรุปกิจกรรม PLC

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่13-ตัวชี้วัด-ชำนาญการ

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่-13-ตัวชี้วัด-ชำนาญการพิเศษ