***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ระลอกใหม่
สัปดาห์ที่ ๑๔ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๔) คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook,Google Meet, Flip๒๑,
Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๓๐ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินกิจกรรมครูพบนักเรียนในรูปแบบออนไลน์
โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมายให้ครูประจําชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พบนักเรียนในประจําชั้นทุกวัน เพื่อติดตามสอบถามนักเรียนทั้งในด้านการเรียนการสอนออนไลน์
และด้านสุขภาพ เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน

การจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covD-๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๑๐ วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยทางไกล ครั้งที่ ๑๐ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
เช่น Line, Facebook, Google Meet, Flip ๒๑, Zoom และ DLTV เป็นต้น
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดําเนินกิจกรรมครูพบนักเรียนในรูปแบบออนไลน์
โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมายให้ครูประจําชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบนักเรียนในประจําชั้นทุกวัน เพื่อติดตามสอบถามนักเรียนทั้งในด้านการเรียนการสอนออนไลน์
และด้านสุขภาพ เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน

๖ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตําบลวังตะกู ในการดูแลความเรียบร้อย
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินงานจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา (๒,๐๐๐ บาท) และการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
โดยมีนางเบญญภา พุทธรักษา รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
และนางสาววรัญดา แสงชมภู รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

๕ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การดําเนินงานจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (๒,๐๐๐ บาท) และการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
โดยมีนางเบญญภา พุทธรักษา รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เป็นผู้ดําเนินการจัดประชุม เพื่อแจ้งแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามแนวทางที่สพฐ. กําหนด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

๒ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ดําเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางด้านวิชาการ
ของผู้ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนางเบญญภา พุทธรักษา รองผู้อํานวยการโรงเรียน
เป็นประธาน ร่วมด้วยนางบุศรินทร์ อุ่นเรือง รองผู้อํานวยการโรงเรียน, นายปิยะ รอดบําเรอ
และนางมาลินี ทับทิมชัย ดําเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
เพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒ ราย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

งานอาคารสถานที่ได้ดําเนินการ จัดสถานที่เพื่อดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน

๑ กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง วางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งาน/โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยมีนางบุศรินทร์ อุ่นเรือง
รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นประธานในการประชุม
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน (ครูชาวต่างประเทศ)

เรื่อง กำหนดจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศรีวิชัย เรื่องกำหนดการชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 46 ชุด

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศโรงเรียน จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องประกาศแผนฯจัดซื้อหนังสือเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกและบานประตู

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวนักเรียน

ดูเพิ่มเติมคลิก

แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์

บันทึกข้อความ ส่ง แผนพัฒนาตนเอง ( ID PLAN)

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม

บันทึกข้อความ ส่งแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังการสอน

บันทึกข้อความ ส่งแบบ 13 ตัวชี้วัด

บันทึกข้อความ ส่ง วฐ.2

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN)

ดูเพิ่มเติมคลิก