***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
  4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตฐานสากล
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

          ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก รักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง

กลยุทธ์

  1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
  4. พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตฐานสากล
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          อ่อนน้อม พร้อมความพอเพียง