***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****การจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๑
วันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ตั้งแต่วันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook, Google Meet, flip๒๑,
Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ , ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
เช่น Line, Facebook,Google Meat, Flip๒๑,Zoom และ DLTเป็นต้น
เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ระลอกใหม่สัปดาห์ที่ ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)
คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook Google Meet, Flip๒๑, Zoom
และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนชดเชยทางไกล ครั้งที่ ๑
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยทางไกล ครั้งที่ ๑
ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook Google Meet, Flip๒๑,
Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๔ (ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook, Google Maet, Flip๒๑,
Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยทางไกล ครั้งที่ ๒ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook
Google Meet, flip ๒๑, Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook
Google Meet, Flip๒๑,Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook
Google Meet, Flip๒๑,Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยทางไกล ครั้งที่ ๓ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น Line, Facebook,
Google Meet, Flip ๒๑, Zoom และ DLTV เป็นต้นเพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดำเนินกิจกรรมครูพบนักเรียนในรูปแบบออนไลน์
โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมายให้ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พบนักเรียนในประจำชั้นทุกวัน เพื่อติดตามสอบถามนักเรียนทั้งในด้านการเรียนการสอนออนไลน์
และด้านสุขภาพ เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ระลอกใหม่
สัปดาห์ที่ ๖ (ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น
Line, Facebook Google Meet, Flip๒๑,Zoom และ DLTV เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินกิจกรรมครูพบนักเรียนในรูปแบบออนไลน์
โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการมอบหมายให้ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พบนักเรียนในประจำชั้นทุกวัน เพื่อติดตามสอบถามนักเรียนทั้งในด้านการเรียนการสอนออนไลน์
และด้านสุขภาพ เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน

การจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยทางไกล ครั้งที่ ๔ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
เช่น Line, Facebook, Google Meet, Flip ๒๑, Zoom และ DLTV เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
สัปดาห์ที่ ๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
เช่น Line, Facebook,Google Meet, Flip๒๑,Zoom และ DLTV) เป็นต้น
เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่
ครั้งที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยทางไกล ครั้งที่ ๕ ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีหลายรูปแบบ
เช่น Line, Facebook,Google Meet, Flip ๒๑, Zoom และ DLTV เป็นต้น
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 
 
ย้อนกลับหน้าหลัก