***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมท เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ สนามสอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงาน
ของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ เข้าร่วมแข่งขัน
A-MATH MAXPLOY B-SPORT CHALLENGE
ณ เพลินนารี่มอลล์ กรุงเทพมหานคร
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ อายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดกิจกรรม "เด็กรุ่นใหม่ สุจริตโปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชัน" ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร" ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
จังหวัดนครปฐม
งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดกิจกรรมการแข่งขันเกมปริศนาสุภาษิตและเปิดพจนานุกรม ณ ห้องสมุดโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน(ก.พ.) จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 โดยมี
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมคณะครูให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกและเป็นสนามสอบแข่งขัน ณ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน เรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยจี้หนาน และคณะการศึกษานานาชาติ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล ณ อาคารโรงอาหารหอประชุมแบบพิเศษ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบผ่านการวัด ระดับความภาษาจีน HSK ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ณ ศูนย์สอบ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
นายพงษ์พัฒน์ แก้วสมบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการดร.อาคม มากมีทรัพย์ ตัวแทนสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าร่วม
แข่งขัน การถอดบทเรียน(Best Practice) ครูในโครงการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การนําเสนอ
ผลงาน ภายใต้โรงเรียนสุจริต
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

 

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5