***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางบุศรินทร์ อุ่นเรือง เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางเบ็ญญภา พุทธรักษา เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
ณ ห้องเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและน้อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร. อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาววรัญดา แสงชมภู เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑,๔/๒ ร่วมฟังเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก และให้บริการธุป เทียน ทอง
และดอกไม้ในงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งความรัก ความสุข (ปิดกล่องชอล์ก) ครั้งที่ ๗ ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (วันที่ ๑)
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (วันที่ ๒)
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สโมสรอินเตอร์แร็คท์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ตร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมกับสโมสรโรตารีนครปฐม โดยมีคุณตํานาน ชษณะทัศน์ นายกสโมสร ร่วมมอบหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเพิ่มเติมแก่โรงเรียน
วัดบ่อตะกั่ว จังหวัดนครปฐม

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ
ผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ประชุมหัวหน้างาน/โครงการเพื่อปรึกษาหารือ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และแสดงความยินดีกับนางสาววรัญดา แสงชมภู
รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ประชุมคณะดําเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบและ
ประเมินผลตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา น้อมกราบสักการะพระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดวังตะกู ณ วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะพระครูปราการลักษาภิบาล เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว เนื่องในวันทําบุญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี
ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม

 

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5