***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อํานวยการ ดร. อาคม มากมีทรัพย์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
มหกรรมกีฬา งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ ๓ โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๖๓
ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ณ นาคาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อันดับที่ ๖
และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้อันดับที่ ๙
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
งานต่อต้านการทุจริตโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(International Anti-Corruption Day)
ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ
ผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดกิจกรรมสัญจรพอเพียง  
ณ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกูล) จังหวัดนครปฐม
๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ดําเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
นางสาวรวิฏฐิ์พร มาลาสัน ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
เข้าร่วมโครงการ บริการวิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารและขนมไทย
โดยสาขาวิชาการจัดการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงและงานต่อต้านการทุจริตโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาและตลาดนัดชุมชนวัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ เข้าร่วมแข่งขันซูโดกุและเอแม็ท
รายการ Robinson Crossword Game A-Math Kumkom Sudoku Ed-Sport challenge ๒๐๒๐
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5