***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

งานต่อต้านการทุจริตโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการดอกรักช่อสะอาด ร่วมใจ ต่อต้าน
คอร์รัปชัน และนําเสนอกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาคณิตศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๓
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดวังตะกู
ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาจานร่อน ประเภทอัลธิเมท
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่ "นางสาวอุมาภรณ์ ทองดอนน้อย" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกรรเชียง ๕๐ เมตร กีฬาว่ายน้ำ ประเภท หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑,๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
อบรมนักเรียนตามโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านการ
ฝึกอบรมทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation skill -๔Cs)
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจําเดือนตุลาคม
ณ บริเวณศาลารวมใจ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ประชุมสามัญประจําปี คณะกรรมการมูลนิธิศรีวิชัยเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9 ประจําปี ๒๕๖๐ ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดสอบ Asian Mathematics Olympiad Contest (ASMO) ๒๐๒๐
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

 

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5