***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
เข้าร่วมแข่งขันซูโดกุและเอแม็ท
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม ๒ กรุงเทพมหานคร

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ร่วมงานทําบุญอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี พระครูปราการลักฐาภิบาล เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว จังหวัดนครปฐม

 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
รับการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาใน
โดยกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ร่วมกิจกรรมการจัดตั้งโรงทาน มอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากไวรัส COVID-๑๙ สนองพระดําริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม
๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ได้รับรางวัลชมเชย
และเงินรางวัล ๕๐๐ บาท การแข่งขันการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๖๓
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"
ณ บริเวณมิวเซียมสยาม (Museum Siam) กรุงเทพมหานคร
๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ประชุมหัวหน้างานและคณะกรรมการงานกิจกรรมผู้เรียน
โดยมีนางบุศรินทร์ อุ่นเรือง รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร. อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
เข้าร่วมแข่งขันความคิดสร้างสรรค์กับการดูแลโลก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๖๓ ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๖๓ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ได้รับรางวัลชมเชย (อันดับที่ ๔ จาก ๑๓ ทีม) พร้อมเงินรางวัล
๕๐๐ บาท การแข่งขันควบคุมรถแทรกเตอร์จําลองด้วย Arduino งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๖๓
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ได้รับรางวัลเข้าร่วมอันดับที่ ๙ และ ๑๐ จาก ๒๗ ทีม การแข่งขันความรู้ทางการประมงครั้งที่ ๖
ประเภททีม งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๖๓
ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ได้รับรางวัลพิเศษ (ใจเกินร้อยคะแนนเกินครึ่ง) การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี ๒๕๖๓
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร. อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางชญาภา ศรีสวัสดิ์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ตัวแทนครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ตร. อาคม มากมีทรัพย์
ร่วมพิธีทําบุญครบรอบวันมรณภาพ พระเดชพระคุณ พระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมและอดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะกู ณ วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม

 

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5