***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ตร.อาคม มากมีทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยนางนิสา บรรจงการ ผอ. สพม. เป็นประธานในการประชุม และดร.สุชาติ กลัดสุขเป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม ๖๑๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ประชุมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในกรณีปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

เอกสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๙ มกราคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรประภา สิทธิกานต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การแข่งขันเรียงความ หัวข้อ "ร้อยเรียงภาษา นําพาต้านทุจริต"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๒
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรประภา สิทธิกานต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ หัวข้อ "สุจริตธรรมนําชาติไทยให้เป็นสุข" ภายใต้โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้
๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๒
ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ ๒ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๕ COVID - ๑๙) ตั้งแต่วันที่ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปานิศา ปฐมศุภสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ นางสาวฐิติพร บุญวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ได้รับการเสนอชื่อระดับจังหวัด กิจกรรมคัดเลือกเด็ก เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔
โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ก่อนเปิดเรียน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารของ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ได้ดําเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Google Formเพื่อวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน ครูประจําวิชา ครูประจําชั้น และผู้ปกครอง
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบุริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ห้องสํานักงาน ห้องพักครูฯ โรงอาหาร ห้องน้ำและตามบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ดร. อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวัน ร่วมกันดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการเปิดเรียนวันแรก
โดยมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ณ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
พร้อมด้วยผู้นํายุวกาชาด จัดพิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดยมี ดร.อาคม มากมีทรัพย์ เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตําบลวังตะกู
ในการดูแลความเรียบร้อยการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5