***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา *****

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนและตามจุดเสียงต่าง ๆ หลังเวลาเลิกเรียนทุกวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๕ และ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ดําเนินการสอบคัดกรอง "ความสามารถในการอ่านและการเขียน” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
พร้อมด้วยผู้กํากับลูกเสือ จัดพิธีการเข้าประจํากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดยมี ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลารวมใจ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
พร้อมด้วยผู้นํายุวกาชาด จัดพิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โดยมีนางเบญญภา พุทธรักษา รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ จัดกิจกรรมสอนเสริมโอเน็ต (O-NET)
เพื่อพัฒนาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนและตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ หลังเวลาเลิกเรียนทุกวันเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
๔ มีนาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคี ๔ ฝ่าย ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔
ณ ห้องอนุสรณ์แห่งความดี โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๔ มีนาคม ๒๕๖๔
รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร. อาคม มากมีทรัพย์
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังตะกู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หัวหน้างานอาคารสถานที่และหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดเตรียม
ห้องสอบธรรมศึกษาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)
๕ มีนาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ตรี-โท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ สนามสอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนและตามจุดเสียงต่าง ๆ
หลังเวลาเลิกเรียนทุกวัน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๕ มีนาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
๖ มีนาคม ๒๕๖๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
จัดสอนโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ครั้งที่ ๓๓
คณิตศาสตร์ขั้นสูง ครั้งที่ ๑ และPAT 1 ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๓
ณ ศูนย์สอบโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
๙ และ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
เข้ารับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้คําแนะนําและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๙ และ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
คณะครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
เข้ารับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้คําแนะนําและพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
นางสาววรัญดา แสงชมภู รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และนางปารณีย์ สิริวาเสฏฐาเมธา
หัวหน้างานสุขภาพอนามัยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ภายใต้การบริหารงานของผู้อํานวยการ
ดร.อาคม มากมีทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมประเมินความพร้อมสถานศึกษา
เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม --> หน้าที่ 1 2 3 4 5